Dear family and friends

Welcome to the official website of Yang Wang Meng Association of Minnesota, Inc. I would like to take this opportunity to express my deepest gratitude and appreciation for your love and support for the Yang Wang Meng community in the state of Minnesota.

Yang Wang Meng Association of Minnesota is an organization committed and dedicated to nurturing the Yang communities through out Minnesota. Founded in 1983, the Yang Wang Meng Association’s members include hundred and thousand of the Yang families in Minnesota. The organization encourages sharing and mutual learning by its members and embraces all class and regardless of religion, gender and sexual orientation.

Hauv peb Koom Haum Yaj Vam Meej Xeev Misnisxaustas, peb ntseeg tias ntau tus thawj coj, ntau txoj kev txawj kev ntse, ntau pob nyiaj txiag thiab ntau lub dag zog los sib npuab thiab sim koom tes ua ke mas thiaj yog lub niam zog loj thiab muaj kuab ntawm peb tsev neeg Hmoob Yaj nyob lub lav Misnisxaustas thiab dhau mus rau lwm lub lav los yog lwm pab pawg neeg uas nyob rau lub teb chaws thaj yeeb nrog txoj kev kaj siab nyab xeeb ntawm no.

As a community of the Yang Wang Meng Association of Minnesota, we believe in working together hand by hand and with one family at a time. By working with each of the 55 group leaders, we will continue to contribute ideas, economic growth, education support, strengthen culture, religions, and health wellness to our YWMA-MN.

Peb Koom Haum Yaj Vam Meej Xeev Misnisxaustas ( Minnesota) ntseeg txoj kev thooj siab koom ntsws, nhriav kev txawj kev ntse, kev noj qab haus huv, nrhiav nyiaj txiag, thiab nrhiav kev sib haum xeeb rau peb tsev neeg Hmoob Yaj Ncuab nyob rau hauv xeev Misnisxaustas( Minnesta). Lub laj lim tswv yim uas yuav coj tau peb tsev neeg mus ib kauj ruam tom ntej no yog yuav tsum rub kom tau cov muaj meej mom ntawm peb tsev neeg Hmoob Yaj xws li cov qub nom qub tsw( Laus Neeg Paub qab hau), tub txawj ntxhais ntse, tub lag tub luam, tub paub tab thoob tsib to nrog hauv kab lis kev cai Hmoob los yog cov xib hwb hauv pawg ntseeg, thiab cov tub teg tub taw los nyob ua ib pab ib paug. Txhua yam thiab txhua fab no puav leej yog kev coj noj coj ua ntawm peb tsev neeg Hmoob Yaj tag dho. Thaum peb muaj kev sib ntseeg, sib hwm, thiab thooj siab koom ntsws los ntawm cov thawj neeg thiab cov coj ntawm pab pawg lawm, peb yuav sib coj, sib cob thiab sib txhawb kom mus caum cuag lub hom phiaj ntawm peb tsev neeg.

Vong “Nkaj Mai” Yang